• product
  • product
  • product
  • product
  • product

کلید فرمان(شستی)

کلیدهای فرمان ماهان الکتریک

1.استارت

2.استوپ

3.شستی دوبل استارت واستوپ

4.امرجنسی استوپ

5.گردان یکطرفه0-1

6.گردان دوطرفه 2-0-1